Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (PHUP DZIECIĘCE MARZENIA MARCIN FRĄCZEK, ul. Będzińska 8/30, 41-205 Sosnowiec).

W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

Regulamin

1. Sklep internetowy znajdujący się pod domeną "sklep.dzieciecemarzenia.pl" jest prowadzony przez firmę:

Piotr Rozmus Wózki Śląsk

ul. Węgroda 42, 42-582 Rogoźnik

NIP: 625-214-36-76, REGON: 362207657

Dane kontaktowe:

tel.: 503 631 172 lub 506 175 572, adres e-mail: biuro@dzieciecemarzenia.pl.

Adres sklepu stacjonarnego: 42-500 Będzin, ul. Partyzantów 8A.

Nr rachunku w Banku ING Bank Śląski S.A.: 86 1050 1386 1000 0091 1135 0089

zwaną dalej „Sprzedającym”.

Sklep internetowy sklep.dzieciecemarzenia.pl zajmuje się sprzedażą m.in. artykułów dziecięcych, w szczególności wózków, foteli samochodowych, akcesoriów dziecięcych itp. Oferta sklepu internetowego jest dostępna na innych podstronach tego serwisu.

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

5. Zakupiony towar jest wysyłany na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Sprzedający oświadcza, że zobowiązuje się dostarczyć rzeczy bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży. Dokumentem sprzedaży (faktura vat) przesyłana jest do Klienta drogą elektroniczną pod wskazany w zamówieniu adres e-mail.

Wysyłka za granicę jest realizowana po ustaleniu z Klientem kosztu przesyłki. Nie obowiązuje w takim wypadku cennik wysyłki w granicach Polski. Sklep nie realizuje wysyłek za granicę za pobraniem.

6. W przypadku stwierdzenia wady towaru odpowiedzialność Sprzedawcy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r., Dz.U. 2014 poz. 827)

7. W okresie 14 dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Klienta płatności.

Aby odstąpić od umowy należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@dzieciecemarzenia.pl. Klient może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres:

Piotr Rozmus Wózki Śląsk

ul. Partyzantów 8A, 42-500 Będzin.

----------------------------------------------

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

Piotr Rozmus Wózki Śląsk

ul. Węgroda 42, 42-582 Rogoźnik

NIP: 625-214-36-76

Ja [imię, nazwisko Klienta] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

[nazwy kupionych przedmiotów], numery Zamówień [numery].

Data: [data odstąpienia od umowy]

Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]”

----------------------------------------------

W przypadku odstąpienia od Umowy w tym trybie koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.

Sprzedający w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zwracanego towaru dokona zwrotu pieniędzy. 

8. Opis procedury reklamacyjnej.

Klient może składać Sprzedającemu reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem reklamacje@dzieciecemarzenia.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Możliwe jest także zapoznanie się z odpowiedzią osobiście w sklepie stacjonarnym.

9. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw lub formularzu zamówienia.

10. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Subskrypcja newslettera

10.1 W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto na stronie sklep.dzieciecemarzenia.pl lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera. Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez sklep.dzieciecemarzenia.pl

11. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

12. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu adres e-mail). 

13. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna dla Klienta na stronie sklep.dzieciecemarzenia.pl. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

14. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

16. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.